AKTUALITY

16.05.2016. * Ještě jednou k údajnému výskytu strnada tundrového (Emberiza pallasi) v ČR. Autor pozorování údajného strnada tundrového se znovu obrátil na členy FK se sdělením, jehož obsah vzbuzoval dojem, že pozorovaný pták byl zahraničními experty jednoznačně určen jako strnad tundrový a tudíž FK v tomto svém konkrétním rozhodnutí fatálně selhala. Autor dále uvádí řadu urážlivých tvrzení o způsobu práce komise a úrovni znalostí jejich členů.
Plné respektování práva na vyjádření vlastního názoru ovšem neznamená toleranci k desinterpretaci faktů a k manipulaci s nimi. Případní zájemci si mohou úplnou korespondenci přečíst ZDE a vytvořit si tak vlastní názor na celou tuto „kauzu“.

10.05.2016. * Z jarní schůze FK ČSO. Na svém výročním zasedání se sešli členové FK ČSO ve dnech 4.-6. března 2016, tentokrát na Kroužkovací stanici NM v Praze. Zasedání se zúčastnilo šest stávajících členů, sedmý se účastnil konzultací elektronicky. V první řadě byla projednána a uzavřena nedořešená pozorování z předchozího období. V rámci revizí (nejen) historických pozorování se FK ČSO na své schůzi dále zabývala postavením celkem 56 druhů v rámci avifauny ČR. Z nich bylo 22 potvrzeno nebo přeřazeno do kategorie A (z toho 19 do kategorie A0), 8 potvrzeno do kategorie B (z toho jeden jen jako skupina druhů - Calonectris diomedea/borealis) a 5 potvrzeno nebo přeřazeno do kategorie D. U zbývajících 21 druhů nebyl statut dosud dořešen. Pokud jde o jednotlivá pozorování, v 1. kole revize zbývalo před schůzi dořešit celkem 166 pozorování (z toho 48 již dříve zaslaných FK ČSO a schválených). Z těchto pozorování bylo 46 schváleno či potvrzeno do kategorie A nebo B, dalších 8 bylo potvrzeno nebo přeřazeno do kategorie D a 17 pozorování bylo zamítnuto (včetně tří dříve schválených). Zbývající pozorování by měla být dořešena v nejbližších měsících, výsledky několikaletého úsilí pak budou publikovány v následujícím čísle Sylvie. V další řadě se členové FK zabývali Pravidly činnosti FK ČSO, která jsou řešena ve spolupráci s Výborem ČSO. Mimo to byla řešena řada dalších technických témat. Další postupy v práci FK ČSO budou projednány na letní pracovní schůzce, jejíž místo a termín konání budou upřesněny.

25.12.2015 * Taxonomické změny. Na sklonku roku publikovala taxonomická subkomise britské BOURC své 11. doporučení, zahrnující připomínky k taxonomii ptáků, vyskytujících se v Británii a Evropě. Protože FK ČSO postupuje v souladu s těmito doporučeními, byl na jejich základě upraven seznam ptáků ČR. Z našeho pohledu jsou zajímavá následující doporučení: kajka mořská (Somateria mollissima) - všechny populace západní Palearktidy náleží k jedinému poddruhu (ssp. mollissima)), rozlišování poddruhů S. m. borealis a S. m. fareoeensis je neopodstatněné; chřástali rodu Porzana netvoří jednotnou skupinu a proto je třeba rozdělit je do dvou rodů, chřástal malý a chřástal nejmenší jsou nově řazeni do rodu Zapornia; slípka modrá (Porphyrio porphyrio) není jednotným druhem, je nutné rozdělit ji do šesti druhů - z nich se v Evropě vyskytují nebo byly zastiženy Porphyrio porphyrio, P. madagascariensis a P. poliocephalus; někteří kulíci rodu Charadrius jsou ve skutečnosti blíže příbuzní čejkám (Vanellus) a proto je třeba řadit je do samostatného rodu Anarhynchus - týká se to především kulíka mořského (Anarhynchus alexandrinus), dalšími druhy zaznamenanými v Evropě jsou A. asiaticus, A. leschenaultii a A. mongolus; strakapoudi (Dendrocopos) nejsou jednotnou skupinou a je třeba je rozdělit do samostatných rodů - změna se týká strakapouda prostředního (Dendropicos medius) a strakapouda malého (Dryobates minor); straka modrá (Cyanopica cyanus) je rozdělena do dvou druhů, evropské populace patří k druhu Cyanopica cooki; pěnice (Sylvia) tvoří dvě skupiny, pro zabránění zmatků je nejlepší přiznat těmto skupinám statut podrodů - kromě pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) a pěnice slavíkové (Sylvia borin) patří všechny ostatní evropské druhy do podrodu Curruca; strnadi rodu Emberiza byli podobně rozděleni do pěti poddruhů, tudíž beze změn v nomenklatuře. Pokud máte zájem prostudovat si celý text 11. doporučení BOURC TSC, klikněte zde.

03.12.2015 * Zpráva FK ČSO za rok 2014. Na webu byla zveřejněna výroční Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2014. Na rok 2016 chystáme mimo výroční zprávy za rok 2015 také ucelenou publikaci výsledku prvního kola revizí a inovovaný seznam ptáků České republiky.

01.12.2015 * Taxonomie husy polní (Anser fabalis). V sekci Zajímavosti, články najdete vyjádření FK ČSO k taxonomickému postavení husy polní a jejich (pod)druhů.

14.08.2015 * Revize pozorování. Před výročním setkáním členů FK ČSO na jaře 2016 vstupuje do poslední fáze revize pozorování vybraných druhů. Jde především o tyto případy - 1) druhy, u nichž žádné pozorování neprošlo schvalovacím řízením FK ČSO; 2) druhy s pouze několika pozorováními pro ČR a 3) druhy, u nichž došlo k výrazné změně znalostí o určování. V rámci tohoto prvního kola revize navštívili členové FK muzea s nejvýznamnějšími sbírkami ptáků v ČR - Národní muzeum v Praze (naposledy 29.7.2015), sbírky MOS (Ornis) v Přerově (naposledy 14.3.2015) a sbírky Slezského zemského muzea v Opavě (naposledy 13.8.2015); mimo to byly prohlédnuty vybrané preparáty v Moravském zemském muzeu v Brně.

Význam probíhající revize: Probíhající revize ma za úkol prověřit na jedné straně správnost druhového (či poddruhového) určení a na druhé straně věrohodnost či spolehlivost jednotlivých historických údajů, především pak dokladového materiálu. V české ornitologické literatuře dosud často docházelo k pouhému přepisování či přejímání údajů bez jejich moderního kritického zhodnocení. Již první návštěvy sbírek odhalily několik nesrovnalostí jako záměny v druhovém určení (racek bělokřídlý × šedý, potáplice žlutozobá × lední, husy) či chyby v datech a lokalizaci, některé preparáty ze sbírek zmizely, jiné nezvěstné preparáty se podařilo nalézt. Revize tak občas přinese zjištění toho, že pro daný druh není znám žádný věrohodný doklad o výskytu na našem území (koliha tenkozobá, husa krátkozobá), také ale může objevit jasný doklad, dosud v literatuře nepublikovaný. V každém případě ale tato - stále probíhající - revize neznamená, že by jakékoliv historické údaje byly zcela vyškrtnuty. Naší snahou je pouze dle současných determinačních znalostí, taxonomického pojetí a kritérií pro posouzení výskytu provést jakousi kategorizaci historických dokladů. Tam, kde se neprokázal jasný podvod, záměna či omyl (a setkali jsme se se všemi případy) bude samozřejmě možné, že se v budoucnu podaří i tyto údaje doplnit či objasnit. V rámci revizí členové FK úzce spolupracují s Jiřím Mlíkovským, výzkumným pracovníkem Národního muzea v Praze, který v řadě konkrétních případů poskytl neocenitelnou pomoc především při zařazení jednotlivých záznamů do historického kontextu doby jejich získání. Výsledky prvního kola revize by měly být publikovány v samostatném článku v roce 2016.

Návštěva ve sbírkách MOS Přerov

Návštěva ve sbírkách NM v Praze

Návštěva ve sbírkách SZM v Opavě

06.04.2015 * Update webu, pozorování za rok 2014. V rámci aktualizace webu se pokoušíme zavést zjednodušený a praktický model. Zaslaná pozorování by se podle něj měla objevit v tabulce Aktuální rozhodnutí (nově byl doplněn rok 2015 a upraven rok 2013). Po uzavření (ať už přijetí nebo nepřijetí) dojde kromě tabulky k úpravě webové stránky druhu - tato změna se projeví jednak v datu aktualizace na druhové stránce, jednak tím, že se název druhu stane odkazem na tuto druhovou stránku. V následujícím čtvrtletí se v rámci zpracování výroční zprávy za rok 2014 věnujeme především pozorováním z tohoto roku. Momentálně jsou shrmážděna data z AVIFu, postupně jsou kontaktováni jednotliví pozorovatelé v případě, že je třeba doplnění. Pokud máte "v šuplíku" nějaká zajímavá pozorování z tohoto roku nebo můžete nějak doplnit pozorování z AVIFu, uvítáme vaše podněty.

31.03.2015 * Výroční schůze FK ČSO. Do sekce Zajímavosti, články byla přidána informace o proběhlé výroční schůzi FK ČSO, včetně údajů o aktualizaci seznamu registrovaných druhů. Do vlastního Seznamu posuzovaných druhů se tato změna promítne v nejbližších dnech.

18.03.2015 * Úpravy webu. Během následujících dnů až týdnů bude docházet k úpravám jednotlivých webových stránek. Aby bylo jasné, kde ke změnám došlo, pokoušíme se zavést malé vylepšení - v záhlaví každé nově editované stránky se objeví drobný text s datem poslední úpravy. Jestli bude tato změna praktická teprve uvidíme. K dnešnímu datu byla doplněna záložka Aktuální rozhodnutí (2014) o fotografie akceptovaných záznamů, v nejbližších dnech by měla být uzavřena i zbývající pozorování. Poté bude tato sekce nahrazena aktualitami z roku 2015. Starší tabulky (2013 a dříve) budou upraveny postupně. Některé starší sekce webu během úpravy stránek zmizí, jiné se naopak objeví. Uvítáme jakékoliv podněty a komentáře na téma úprav webu.

15.03.2015 * Aktuální dění ve FK ČSO. O víkendu 13.-15. března 2015 se sešli členové FK ČSO na tradičním výročním zasedání, tentokrát v Kojetíně na střední Moravě. Byla projednána řada bodů, týkajících se zaslaných pozorování, seznamu posuzovaných druhů, revize druhů, webových stránek a dalších. V následujících dnech se na těchto stránkách objeví veškeré podrobnosti. Zároveň dojde k postupné výraznější úpravě některých částí webu FK. K momentálně změněným informacím patří tyto:

2.11.2014 * Taxonomické změny. FK ČSO se dlouhodobě řídí publikovanými taxonomickými doporučeními britské BOURC, podobně jako většina "malých" evropských FK. Na základě posledních publikovaných změn (Ibis 155/4: 898-907) dochází k těmto úpravám seznamu ptáků ČR:

1.11.2014 * Aktuality 2014. Do sekce Aktuální rozhodnutí byla doplněna všechna pozorování, jejichž posuzování proběhlo nebo probíhá v roce 2014. U dokumentovaných pozorování je fotografie zpřístupněna po jeho uzavření. Druhové stránky jsou momentálně upravovány. Doplněna byla například všechna pozorování konipasa citronového, kterých evidujeme už 57. Rozmístění pozorování na území ČR dobře ilustruje význam jednotlivých oblastí pro "východní" druhy. Pokud je vám známo další nepublikované pozorování nejen tohoto druhu, uvítáme bližší informace.

9.3.2014 * Schůze FK ČSO (7.-9.3.2014), revize seznamu ptáků ČR. Začátkem března proběhla výroční schůze členů FK ČSO v Praze. Hlavními body programu bylo uzavření pozorování, zaslaných v roce 2013, revize statutu jednotlivých druhů ptáků v ČR, změny v seznamu posuzovaných druhů a další. Bližší informace přineseme v nejbližší době. Hlavní činností tohoto roku je dobíhající 1. kolo revize druhů, na něž naváže kolo druhé. K 9.3.2014 došlo v seznamu ptáků k dalším změnám - šest druhů bylo převedeno do kategorie D (nejistý původ - čírka modrokřídlá, hvízdák americký, polák proužkozobý, plameňák růžový, alkoun malý, strnad hnědohlavý), další dva druhy byly vyřazeny ze všech kategorií (zvonohlík citronový, strnad obojkový). Zmíněné druhy nejsou nadále členy avifauny ČR. Podrobnosti k jednotlivým druhům a aktualizace druhových tabulek se zde objeví v nejbližší době. Mezi ptáky ČR přibyl jeden nový druh - budníček horský (Phylloscopus bonelli). Seznam ptáků ČR byl na základě těchto závěrů aktualizován a čítá k dnešnímu datu 394 druhů. Revize statutu bude dokončena u druhů, které jsou v tabulce označeny červeně, následně plánujeme publikaci, shrnující průběh a výsledky prvního kola revize.

18.2.2014 * Přelety orlů královských se satelitními vysílačkami. V poslední zprávě FK jste mohli zaznamenat pozorování orlů volavých, registrovaná v podobě odečtu signálu satelitní vysílačky. FK ČSO pokračuje ve shromažďování údajů z podobných projektů. Jedním z nich je satelitní sledování rakouských a maďarských orlů královských. V letech 2011-2013 bylo nad našim územím (mimo Jihomoravského kraje) zaznamenáno několik přeletů celkem osmi jedinců. Poznatky ze satelitních odečtů jsou zajímavé, ukazuje se, že se orli na našem území nezdržují a většinou pokračují v potulce. Nejzajímavějí je velká česká výprava orla "Michi". Ten vletěl na naše území 30.4.2012 u Třeboně, 1.5. prolétl napříč celou zemi kolem Jindřichova Hradce až přes hřeben Krkonoš, kde strávil noc. 2.5. se odpoledne vrátil na naše území, odpoledne a noc strávil v lese mezi Úvaly a Prahou. 3.5. byl zaznamenán severozápadně Tábora, 4.5. prolétl k severu kolem Votice a Benešova zpět do lesa u Úval. 5.5. zalétl kousek k západu až na okraj hlavního města Prahy, pak zamířil kolem Mělníka opět do Polska. 6.5. strávil v Polsku severně našich hranic, 7.5. dolétl na polské podhůří Krkonoš. 8.5. vyrazil po více než týdenní potulce zpátky na Slovensko a dále Rakousko, přičemž byl v poledne zaznamenán mezi Pardubicemi a Vysokým Mýtem! Všechny registrované záznamy z našeho území mimo Jihomoravský kraj shrnuje následující mapka:

7.2.2014 * Novinky v činnosti FK ČSO. V současných dnech probíhá poslední fáze posuzování řady pozorování, zaslaných v roce 2013, výsledky by měly být k dispozici během tohoto měsíce. Sporná pozorování budou dořešena na schůzi FK ČSO začátkem března 2014. Na webu se objevila další záložka, a to Pozorování v roce 2014 s doplňky. Zde najdete přehled registrovaných pozorování, která jsme zaznamenali v lednu 2014, během roku se zde budou objevovat i akceptovaná pozorování za rok 2014. Průběžně tedy budou k dispozici pracovní přehledy za loňský a letošní rok, kde můžete provádět kontroly, korekce a doplňování. U roku 2013 je třeba ještě doplnit pozorování několika registrovaných druhů, které jsou zjišťovány početněji a posuzovaná pozorování, která budou v nejbližších dnech uzavřena. V roce 2014 vstupuje FK ČSO do závěrečné části prvního kola revizí. V tomto kole jsou postupně prověřovány všechny druhy, u nichž chybí jakýkoliv doklad nebo pozorování, posouzené FK. Při této revizi bylo již několik druhu z avifauny ČR vyřazeno, další byly potvrzeny. V únoru jsme navštívili sbírky Slezského zemského muzea v Opavě, kde jsme mimo jiné prověřovali jediný doklad krahujce krátkoprstého z ČR. Výsledky prvního kola revizí budou náplní samostatného článku, který by měl být publikován v tomto roce. Součástí prvního kola revize je rovněž i opětovné zvážení druhů s jediným akceptovaným pozorováním a prověření jejich udržitelnosti ve světle nových poznatků. V dalším kole revizí budou prověřována všechna pozorování/doklady vybraných druhů. O postupu vás budeme informovat na těchto stránkách.

26.1.2014 * Stanovisko FK ČSO k údajnému výskytu strnada tundrového (Emberiza pallasi) v České republice. V sekci články bylo zveřejněno stanovisko k údajnému výskytu strnada tundrového na údolní nádrž Rozkoš. Autor pozorování zveřejnil na webu Klubu 300 článek, který vyjadřoval nesouhlas s výsledkem posuzování FK ČSO; stanovisko je naší reakcí na tento článek.

7.1.2014 * Přehled pozorování za rok 2013. V sekci Publikace byla zprovozněna podstránka Pozorování v roce 2013 s doplňky. Účelem této stránky je zpřístupnit kompletní systematický přehled akceptovaných a registrovaných pozorování za rok 2013 a doplňky za roky předchozí ve fromě jakési Zprávy za rok 2013. Data z této stránky budou ve druhé polovině roku využita při publikaci oficiální zprávy. V současné době jsou v přehledu akceptovaná pozorování, stránka je připravena k naplnění registrovanými pozorováními, které bude probíhat v průběhu měsíce ledna, případně února. Po kompletaci dat budeme vděčni za kontrolu jejich úplnosti. V průběhu začátku roku bude podobná stránka zřízena i pro rok 2014.

4.1.2014 * Sběr dat za rok 2013. Úspěšný rok 2013 se stal minulostí a v průběhu ledna dojde k tradičnímu sběru dat pozorování registrovaných druhů. Mimo to chystáme změnu v přehledu akceptovaných pozorování, ke které dojde v průběhu první části roku 2014. Postup aktualizace dat můžete sledovat na této stránce.

V sekci Aktuální rozhodnutí byl zveřejněn přehled všech pozorování, zaslaných FK ČSO v roce 2013, včetně průběhu a případného výsledku jejich posouzení.

V sekci Zprávy byla zveřejněna Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2012.

12.12.2013 * Aktualizace seznamu ptáků ČR. K dnešnímu datu byl aktualizován seznam ptáků ČR s ohledem na nově akceptovaná pozorování a probíhající revize pozorování starších. V roce 2013 byly prozatím akceptovány dva nové druhy ptáků - sedmihlásek malý (Iduna caligata) a pěnice malá (Sylvia nana), posuzování dvou potenciálních druhů probíhá (budníček temný, Phylloscopus fuscatus a budníček horský, Phylloscopus bonelli). Oproti tomu během revizí bylo osm druhů z avifauny ČR vyřazeno a další přeřazen do kategorie D, která není součástí avifauny ČR. Pro větší přehlednost jsou nyní v seznamu odlišeny druhy, jejichž pozorování byla, jsou nebo budou revidována. Další změny webových stránek chystáme v nejbližší době.


Starší aktuality najdete nyní v archivu (odkazy viz níže).

Aktuality 2008-2013

Starší aktuality