Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Krátké shrnutí sezóny 2020

Soustavné odchyty na Červenohorském sedle probíhaly v roce 2020 v období 31. 7.– 8. 11. a celkově se do nich nějakou formou zapojilo 39 kroužkovatelů a 26 pomocníků, jmenovitě (na akci aktivní kroužkovatelé zvýrazněni modře):

Barbora Augstenová, Ondřej Boháč, Pavel Brandl, Dušan Boucný, Vojtěch Brlík, Ondřej Černý, Nikol Danenbergerová, Robert Doležal, Lubomír Doupal, Ladislav Dráb, Ema Drábová, Jaroslav Fořt, Ema Freiová, Tomáš Grim, Jan Grünwald, Marek Haluzík, Henk van Hattem, Tereza Hladká, Jan Hlaváč, Miroslav Horák, Jana Hronková, Martin Hrouzek, Josef Chytil, Ondřej Kauzál, Tereza Kauzálová, Jakub Kočí, František Kopecký, Miloš Kovář, Barbora Křístková, Lenka Křížová, Radek Lučan, Anna Lučanová, Vojtěch Macek, Hana Macková, Jáchym Müller, Tomáš Oplocký, Filip Petřík, Matouš Plecitý, Michal Podhrázský, Petr Podzemný, Tomáš Pospíšil, Vojtěch Procházka, Jiří Rejl, David Rubáč, Lucia Rubáčová, Jan Řezníček, Jindřich Sedláček, Zuzana Sejfová, Barbora Straková, Jan Studecký, Jan Suja, Petr Šaj, Kateřina Ševčíková, Kateřina Šimonová, Gabriela Štětková, Tereza Švejcarová, Miia Tissaari, Matěj Tvarůžka, Zdeněk Tyller, Jiří Vaník, Martin Vavřík, Zdeněk Vermouzek, Martina Vlčková, Matouš Vlček, Zdeněk Zerzáň.

Do průběhu odchytů zasáhla nevídaná nepřízeň počasí, která způsobila, že ze 100 dnů a nocí trvání akce se během 12 dnů a 13 nocí vůbec nechytalo, což je situace zcela bezprecedentní. I přes tento fakt a navzdory komplikacím způsobeným koronavirovou epidemií proběhla celá akce podle standardního rozvrhu.

Celkem bylo kroužkováno 10362 jedinců 85 druhů ptáků. Šlo tedy, co do počtu kroužkovaných ptáků, spíše o průměrnou sezónu. Průměrný počet odchycených jedinců byl 42 u denních odchytů (medián 20, rozsah 0–262) a 70 u odchytů nočních (medián 15, rozsah 0–1018). Za jedenáct let trvání akce (2010–2020) tak bylo na této lokalitě kroužkováno již přes 121 000 ptáků 131 druhů!

Z dlouhodobého srovnání (viz grafy o sezónní dynamice denních a nočních odchytů) je zřejmé, že v průběhu srpna a září byly denní i noční odchyty výrazně slabší a počty kroužkovaných ptáků pohybovaly zhruba na polovině průměru předchozích let, zatímco v říjnu byly počty srovnatelné či jen mírně nižší ve srovnání s průměrem let předchozích.

V průběhu nočních odchytů bylo odchyceno téměř dvakrát více ptáků, než během odchytů denních, což je jednak důsledkem mírně nadprůměrné sezóny u v noci nejpočetněji chytaného druhu – červenky obecné a naopak velmi podprůměrné sezóny u jinak početně chytaných druhů sýkor, zejména koňadry, ale i obecně slabých nočních odchytů v průběhu léta, kdy část v noci přilákaných ptáků je odchyceno i v průběhu následujícího dopoledne.

Následující tabulka shrnuje počty u třiceti nejpočetněji kroužkovaných druhů ptáků. U modře označených druhů byl zaznamenán nárůst o více, než 30% ve srovnání s předchozím obdobím, u červeně označených pak více jak 30% pokles počtu kroužkovaných jedinců. Zatímco výrazně nadprůměrná sezóna byla takto zaznamenána jen u pěti z těchto druhů (střízlík obecný, budníček menší, linduška lesní, čížek lesní a strnad obecný), výrazně podprůměrná sezóna se týkala celé poloviny ze 30 nejpočetněji chytaných druhů!

U řady druhů odpovídají naznačené trendy ve srovnání s předchozím obdobím situaci zaznamenanou i na odchytových stanicích ležících severně od našeho území (např. mírně až výrazně nadprůměrné odchyty u červenky, střízlíka, čížka a budníčka menšího, podprůměrné odchyty u koňadry, modřinky, uhelníčka a budníčka většího), u řady dalších druhů jsou však trendy protichůdné (např. u lejska černohlavého, lindušky lesní, pěnice černohlavé či kosa černého). U některých druhů byla diskrepance mezi reálnou intenzitou tahu a početností vzorku odchycených jedinců zřejmá už v průběhu odchytů – v době nejintenzivnějšího tahu nebyly na lokalitě vhodné podmínky k odchytu. To se týká především pěnkavovitých ptáků, kde při nejintenzivnějších tahových vlnách vál buď příliš slabý (ptáci letěli vysoko) nebo naopak velmi silný vítr (sítě musely být vyvěšeny).

Nově byly na ČHS kroužkovány 3 druhy: jeřábek lesní, dřemlík tundrový a strnad severní. V případě posledního druhu jde teprve o sedmý záznam v České republice a vůbec první u nás kroužkovaný jedinec.

Mezi další rarity kroužkované v letošní sezóně na ČHS patří budníček tlustozobý (teprve třetí záznam v ČR, z toho druhý na ČHS), budníček pruhohlavý (celkem 4 ex., celkem zde bylo dosud kroužkováno neuvěřitelných 24 jedinců tohoto druhu!), mezi vzácně odchytávané druhy lze zařadit lindušku horskou, strnada zahradního a lejska malého (kroužkováno po jednom exempláři od každého druhu).

Během letošní sezóny bylo rovněž odchyceno 96 netopýrů 15 druhů.

Kromě manželů Lučanových byl hlavním sponzorem letošního ročníku akce již po několikáté pan Zdeněk Kratochvíl z Brna, kterému patří velký dík!

Děkujeme všem účastníkům a příznivcům za fyzickou, materiální i morální podporu a těšíme se na další sezónu!!!