Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Krátké shrnutí sezóny 2021

Soustavné odchyty na Červenohorském sedle probíhaly v roce 2021 v období 13.08.–12.11. K posunutí začátku akce o zhruba dva týdny a naopak prodloužení o jeden týden v listopadu došlo zejména z personálních důvodů a po zvážení všech dalších okolností. Do budoucna zřejmě již u tohoto schématu zůstane, ukončení sezóny je ovšem vždy podmíněno povětrnostní situací, která je v listopadu na horách nepředvídatelná.

Do akce se letos nějakou formou zapojilo 35 kroužkovatelů a 26 pomocníků, jmenovitě (kroužkovatelé zvýrazněni modře): Ondřej Boháč, Pavel Brandl, Dušan Boucný, Barbora Černohorská, Ondřej Černý, Kamil Čihák, Nikol Danenbergerová, Robert Doležal, Lubomír Doupal, Ladislav Dráb, Ema Drábová, Jaroslav Fořt, Ema Freiová, Tomáš Grim, , Jan Grünwald, Marek Haluzík, Jan Hajzler, Jan Havlíček, Tereza Hladká, Jana Hronková, Josef Chytil, Ondřej Kauzál, Tereza Kauzálová, Jakub Kočí, Hynek Koziol, Iva Krejčová, Barbora Křístková, Lenka Křížová, Eliška Kučerová, Radek Lučan, Anna Lučanová, Vojtěch Macek, Hana Macková, David Martinovský, Adriana Martinyová, Jáchym Müller, Tomáš Najer, Adéla Obračajová, , Tomáš Oplocký, Filip Petřík, Matouš Plecitý, Michal Podhrázský, Tomáš Pospíšil, Vojtěch Procházka, Jiří Rejl, David Rubáč, Lucia Rubáčová, Jan Řezníček, Jan Studecký, Jan Suja, Lukasz Szelag, Petr Šaj, Kateřina Ševčíková, Kateřina Špániková, Tereza Švejcarová, Miia Tissaari, Aleš Toman, Václav Tomášek, Zdeněk Tyller, Jiří Vaník, Martin Vavřík, Martina Vlčková, Karel Vlček, Matouš Vlček, Zdeněk Zerzáň.

Ve srovnání s loňskou sezónou se nepříznivé počasí, kdy musely být odchyty přerušeny, objevilo jen během několika krátkých epizod (3 dny a 3 noci), mlžných nocí bylo poměrně hodně, ale noční odchyty byly překvapivě velmi slabé.

Celkem bylo kroužkováno 8287 jedinců 82 druhů ptáků. Šlo tedy, co do počtu kroužkovaných ptáků, o druhou nejslabší sezónu. Průměrný počet odchycených jedinců byl 63 u denních odchytů (medián 33 rozsah 0–303) a 27 u odchytů nočních (medián 10, rozsah 0–299). Za jedenáct let trvání akce (2010–2020) tak bylo na této lokalitě kroužkováno již téměř 130 000 ptáků 132 druhů!

Z dlouhodobého srovnání (viz grafy o sezónní dynamice denních a nočních odchytů) je zřejmé, že denní odchyty byly vesměs průměrné, v říjnu i mírně nadprůměrné, naopak noční odchyty byly po většinu období výrazně podprůměrné a poprvé za celou dobu trvání akce nenastala žádná velká noc s více než 500 odchycených ptáků.

V průběhu nočních odchytů bylo odchyceno více, než dvakrát méně ptáků, než během odchytů denních, což je jednoznačně důsledkem nízkých počtů nejpočetněji chytaného druhu – červenky obecné. Příčina nízké početnosti červenek je obtížně vysvětlitelná, zejména v kontextu skutečnosti, že na stanicích v severní a východní Evropě byl tento druh v letošní podzimní sezóně zastoupen spíše nadprůměrně.

Následující tabulka shrnuje srovnání početnosti třiceti v roce 2021 nejpočetněji kroužkovaných druhů ptáků. U modře označených druhů byl zaznamenán nárůst o více, než 30% ve srovnání s předchozím obdobím, u červeně označených pak více jak 30% pokles počtu kroužkovaných jedinců. Zatímco výrazně nadprůměrná sezóna byla takto zaznamenána u osmi z těchto druhů (sýkora koňadra, sýkora modřinka, pěnkava obecná, pěnkava jikavec, čížek lesní, linduška luční, sýc rousný a strnad obecný), výrazně podprůměrná sezóna se týkala třinácti (tzn. téměř poloviny) nejpočetněji chytaných druhů.

Nově nebyl na ČHS kroužkován v letošním roce žádný druh. Jedinou kroužkovanou raritou byl sedmihlásek malý (Iduna caligata), jehož odchyt byl čtvrtým záznamem z ČR, přičemž dva ze tří předchozích záznamů se týkaly taktéž ptáků odchycených na Červenohorském sedle v předchozích letech.

Během letošní sezóny bylo rovněž odchyceno 74 netopýrů 13 druhů, z nichž nejpočetnější byl netopýr rezavý a netopýr pestrý, tedy zástupci dálkových migrantů mezi evropskými netopýry.

Děkujeme všem účastníkům a příznivcům za fyzickou, materiální i morální podporu a těšíme se na další sezónu!!!