Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Ptáci, zjištění na tahu na Červenohorském sedle
Provizorní seznam druhů ptáků, zaznamenaných na tahu na Červenohorském sedle
Poznámka: Body u intenzity tahu znázorňují řádové množství protahujících ptáků daného druhu v období maxima tahu během jednoho dopoledne: 0 bodů - nepravidelný tah, 1 - jednotlivě, 2 - desítky, 3 - stovky, 4 - tisíce, 5 - desetitisíce)
Poznámka 2: Tento seznam je zatím pouze provizorní, některé zjištěné druhy mohou chybět.
DruhIntenzita tahu*Vybraná pozorování
Husa velká (Anser anser) •••••
Husa polní (Anser fabalis) •••••
Husa běločelá (Anser albifrons) ••••
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) ••••
Čírka obecná (Anas crecca) ••••• Na podzim roku 2010 pozorován samec přelétající v noci nad světelnou sítí, v noci z 4. na 5.11.2011 pozorováno několik malých hejn, 3 ex. chyceny.
Polák chocholačka (Aythya fuligula) •••••
Morčák (Mergus spp.) •••• V noci z 4. na 5.11.2011 pozorována asi tři hejna 15-20 ptáků, s největší pravděpodobností morčáků prostředních (M. serrator).

Křepelka polní (Coturnix coturnix) •••••

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) ••••• Např. 9.10.2008 - 64 ex. ve dvou hejnech.

Volavka popelavá (Ardea cinerea) ••••
Volavka bílá (Ardea alba) •••••
Čáp bílý (Ciconia ciconia) ••••
Čáp černý (Ciconia nigra) ••••

Včelojed lesní (Pernis apivorus) ••••
Luňák hnědý (Milvus migrans) •••••
Moták pochop (Circus aeruginosus) ••••
Moták pilich (Circus cyaneus) •••• Např. 9.10.2008 - 1 F/1K.
Moták lužní (Circus pygargus) ••••
Krahujec obecný (Accipiter nisus) •••••
Káně lesní (Buteo buteo) ••••
Káně rousná (Buteo lagopus) ••••
Orlovec říční (Pandion haliaetus) •••••
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) •••• 7.10.2006 - 3 ex.
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) ••••
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) •••••

Chřástal polní (Crex crex) •••••
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) •••••

Kulík bledý (Pluvialis squatarola) •••••
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) ••••• V noci ze 4. na 5.11.2011 protáhlo odhadem 500 ex.
Sluka lesní (Scolopax rusticola) •••••
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) ••••• 1 ex. chycen 5.11.2011 nad ránem.
Břehouš (Limosa sp.) •••••
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) •••••
Vodouš bahenní (Tringa glareola) •••• 11.09.2008 - min. 2 ex.; 16.7.2012 - hlas hejnka
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) •••• V noci 17./18.7.2012 se podařilo stáhnout 3 ex. k sítím.
Vodouš šedý (Tringa nebularia) •••• 17.09.2011 - hlas 1 ex.

Racek bělohlavý (Larus cachinnans) ••••
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) ••••• Rarita, první a jediné pozorování - 6.11.2011 přelétá 1 ex. 1K k jihu.

Holub hřivnáč (Columba palumbus) ••••• 7.10.2006 - min. 214 ex., 5.10.2008 - asi 370 ex.
Holub doupňák (Columba oenas) •••••

Kukačka obecná (Cuculus canorus) •••• 18.9.2011 přelétla jedna ve 22:00 nad sítí.

Puštík obecný (Strix aluco) ••••
Kalous ušatý (Asio otus) ••••
Kalous pustovka (Asio flammeus) •••• V noci ze 21. na 22. září 2011 pozorován 1 ex.
Sýc rousný (Aegolius funereus) ••••
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) ••••

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) ••••

Rorýs obecný (Apus apus) ••••

Ledňáček říční (Alcedo atthis) ••••• 1 ex. odchycen v noci 9.11.2011; jedná se o druhý odchyt na Červenohorském sedle, jednou již byl chycen v minulosti při pokusech o odchyty na světlo (L. Doupal).

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) ••••
Žluna šedá (Picus canus) •••• 10.10.2007 - 1 ex.
Žluna zelená (Picus viridis) ••••
Datel černý (Dryocopus martius) ••••
Strakapoud velký (Dendrocopus major) ••••

Skřivan polní (Alauda arvensis) •••••
Skřivan lesní (Lullula arborea) ••••• Např. 11.10.2008 - asi 20 ex., 19.10.2008 - 17 ex., 3.10.2009 - min. 46 ex.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) ••••• např. 11.09.2011 dopoledne 243 ex. (L. Jasso)
Jiřička obecná (Delichon urbicum) •••••
Břehule říční (Riparia riparia) •••• max. 11.09.2011 dopoledne 113 ex. (L. Jasso)
Konipas bílý (Motacilla alba) ••••• 12.10.2006 - stovky ex., 5.10.2008 - asi 360 ex.
Konipas luční (Motacilla flava) ••••• Max. 11.09.2011 dopoledne 109 ex. (L. Jasso), jinak např. 7.10.2006 - 77 ex.
Konipas horský (Motacilla cinerea) ••••
Linduška lesní (Anthus trivialis) ••••• Max. 11.09.2011 dopoledne 689 ex. (L. Jasso), jinak např. 7.10.2006 - 112 ex.
Linduška luční (Anthus pratensis) ••••• 12.10.2006 - stovky ex., 5.10.2008 - min. 220 ex., 18.10.2008 - min. 513 ex., 19.10.2008 - min. 636 ex.
Linduška horská (Anthus spinoletta) ••••
Pěvuška modrá (Prunella modularis) ••••• 19.10.2008 - min. 117 ex., 3.10.2009 - min. 352 ex.
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) •••••
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) •••••
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) •••• 11.10.2008 - 1 ex., 18.10.2008 - 1 ex.
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) ••••• 22.10.2006 - přes 1000 ex., 5.10.2008 - min. 197 ex., 19.10.2008 - min. 278 ex.
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) •••••
Sojka obecná (Garrulus glandarius) ••••• 5.10.2008 - 23 ex., 11.10.2008 - 84 ex.
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) ••••
Krkavec velký (Corvus corax) ••••
Havran polní (Corvus frugilegus) •••• 22.10.2006 - 3 ex.
Kavka obecná (Corvus monedula) ••••
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ••••
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) •••••
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) •••••
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) ••••• Poprvé chycen v noci 27./28. září 2011.
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ••••
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) ••••
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) ••••
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) ••••
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) •••••
Pěnice slavíková (Sylvia borin) •••••
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ••••
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) ••••
Budníček menší (Phylloscopus collybita) ••••• 7.10.2006 - desítky ex.
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) •••••
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) •••••
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) •••••
Budníček zlatohlavý (Phylloscopus proregulus) •••••
Králíček obecný (Regulus regulus) ••••• Např. 9.10.2008 - min. 49 ex., 18.10.2008 - min. 69 ex. (vizuální pozorování).
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) ••••
Lejsek šedý (Muscicapa striata) ••••
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) •••••
Lejsek malý (Ficedula parva) •••••
Červenka obecná (Erithacus rubecula) •••• 18.10.2008 - min. 29 ex. ve dne
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) ••••
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) •••••
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) ••••
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) ••••
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) ••••
Slavík modráček (Luscinia svecica) •••••
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquatus) •••••
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) •••••
Kos černý (Turdus merula) ••••• 18.10.2008 - min. 25 ex.
Kos horský (Turdus torquatus) ••••
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ••••• 18.10.2008 - min. 22 ex., 19.10.2008 - min. 100 ex.
Drozd brávník (Turdus viscivorus) ••••• 18.10.2008 - min. 28 ex., 19.10.2008 - min. 37 ex.
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) ••••• 18.10.2008 - min. 210 ex., 19.10.2008 - min. 263 ex.
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) ••••• 18.10.2008 - min. 140 ex.
Sýkora koňadra (Parus major) ••••
Sýkora modřinka (Parus caeruleus) •••••
Sýkora uhelníček (Parus ater) ••••• 11.10.2008 - min. 22 ex., 19.10.2008 - min. 23 ex.
Sýkora parukářka (Parus cristatus) •••••
Sýkora babka (Parus palustris) ••••
Sýkora lužní (Parus montanus) •••••
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) •••••
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) ••••
Brhlík lesní (Sitta europaea) ••••
Vrabec domácí (Passer domesticus) ••••• 22.10.2006 - 1 ex. s vrabci polními, 18.10.2008 - 1 ex.!
Vrabec polní (Passer montanus) •••• Např. 5.10.2008 - 11 ex. v jediném hejnu.
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) ••••• 22.10.2006 - 20-25 tisíc ex., 19.10.2008 - min. 9737 ex.
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) •••• Např. 11.10.2008 - min. 1084 ex., 18.10.2008 - min. 597 ex., 3.10.2009 - min. 1479 ex.
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) ••••• 19.10.2008 - min. 36 ex.
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) •••••
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ••••• 5.10.2008 - min. 637 ex., 19.10.2008 - min. 540 ex.
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) ••••• Např. 5.10.2008 - min. 71 ex., 11.10.2008 - min. 216 ex.
Zvonek zelený (Carduelis chloris) ••••• 11.10.2008 - min. 718 ex., 18.10.2008 - min. 1085 ex., 19.10.2008 - min. 1466 ex.
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) ••••• Např. 5.10.2008 - min. 514 ex., 11.10.2008 - asi 600 ex., 18.10.2008 - min. 486 ex., 19.10.2008 - min. 692 ex.
Čížek lesní (Carduelis spinus) •••• 3.10.2009 - min. 2043 ex.
Konopka obecná (Carduelis cannabina) •••• Např. 5.10.2008 - 2800 ex., 11.10.2008 - min. 2325 ex.
Konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris) ••••
Čečetka zimní (Carduelis flammea) ••••
Čečetka tmavá (Carduelis cabaret) ••••
Křivka obecná (Loxia curvirostra) •••••
Strnad obecný (Emberiza citrinella) •••••
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) ••••• 18.10.2008 - min. 10 ex., 19.10.2008 - min. 67 ex., 3.10.2009 - min. 46 ex.