VÝROČNÍ SCHŮZE FK ČSO, 13.-15.3.2015, Kojetín

Upraveno 31.03.2015

O víkendu 13.-15. března 2015 se sešli členové FK ČSO na střední Moravě, zázemí jim poskytlo město Kojetín. Po změně se komise skládá celkem z osmi členů, z nichž se z různých důvodů nemohli schůze účastnit Jaroslav Cepák, Jaroslav Šimek a Roman Muláček. Jenání se tak účastnilo pět členů komise - předseda Jiří Horáček, jednatel Jiří Šírek a dále Martin Vavřík, David Heyrovský a Michal Šindel. Na programu bylo projednání neuzavřených a sporných pozorování, návštěva sbírek ORNIS Přerov spojená s revizí vybraných historických i nově získaných dokladů, projednání aktualizace seznamu registrovaných druhů a stanovení způsobu práce FK ČSO v nadcházející sezóně. Mimo to byla projednána řada dalších více či méně oficiálních otázek. Schůze byla tradičně doplněna exkurzí na vybrané lokality střední a jižní Moravy.

(Členové FK ČSO při exkurzi na polní louže u Popůvek; zleva Michal Šindel, Jiří Šírek, Jiří Horáček, David Heyrovský a Martin Vavřík)

Pozorování zaslaná v roce 2014

V době jednání komise se počet zaslaných a zvažovaných pozorování (včetně revize několika historických dokladů) zastavil na čísle FK 73/2014, navíc se členové zabývali dalšími 10 pozorováními, zaslanými v roce 2015. Svá vyjádření k pozorováním poskytli i nepřítomní členové komise. Výsledky posouzení se objeví v záložce Aktuální rozhodnutí. K zajímavým případům patří již téměř historický záznam odchytu zvonohlíka citronového (Carduelis citrinella) 30.10.1972 v Úvalech u Prahy. FK se podařilo získat foto odchyceného ptáka a tím prokázat, že se ve skutečnosti jednalo o křížence kanára se zvonohlíkem. Tento druh tedy nadále není členem avifauny ČR. Naopak byl na základě dokladu schválen druhý výskyt dropa hřívnatého (Chlamydotis macqueenii) - pták byl nalezen postřelený u silnice nedaleko Smiřic ve východních Čechách 27.11.2005, preparát je umístěný ve sbírkách ORNIS Přerov. Mimo revizi dokladů zůstávají neuzavřená čtyři pozorování, u nichž si FK vyžádá názor experta nebo doplnění od pozorovatelů, případně nepřítomných členů FK.

(Doklad dropa hřívnatého z října 2005 ve sbírkách ORNIS Přerov)

Revize vybraných druhů ze sbírek ORNIS Přerov

Na rok 2015 je plánováno dokončení prvního kola revize pozorování a dokladů vzácných ptáků. Do tohoto kola byly vybrány jednak všechny druhy, u nichž neexistuje jediné pozorování prověřené FK ČSO, jednak druhy s jediným nebo jen několika pozorováními. Účelem tohoto kola revize je, aby byly za členy avifauny ČR nadále považovány jen ty druhy, jejichž pozorování odpovídá určitému standardu. Ve sbírkách ORNISU byly prověřovány doklady potáplice lední (Gavia immer), plameňáka růžového (Phoenicopterus roseus), husy malé (Anser erythropus), kachnice bělohlavé (Oxyura leucocephala) orla nejmenšího (Aquila pennata), supa hnědého (Aegypius monachus), supa bělohlavého (Gyps fulvus), poštolky jižní (Falco naumanni), chaluhy velké (Stercorarius skua), racka tříprstého (Rissa tridactyla) sovice sněžní (Bubo scandiacus), sovice krahujové (Surnia ulula), kalandry zpěvné (Melanocorypha calandra), rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon), skalníka zpěvného (Monticola saxatilis), strnada viničného (Emberiza cia) a špačka růžového (Pastor roseus). Až na jednu výjimku (potáplice severní určena jako potáplice lední) bylo určení potvrzeno, u několika dokladů je třeba dořešit otázku původu, složitější je situace u plameňáků, kde docházelo již v historii k únikům ze zajetí a křížení. Při prohlídce sbírek provedli členové FK také revizi určení nově získaných dokladů hus a velkých racků, ve sbírkách byl objeven špatně určený doklad motáka stepního (Circus macrourus) - ve skutečnosti šlo o motáka lužního.

Registrované druhy

V roce 2008 se rozhodla FK ČSO zařadit mezi ptáky, kterými se zabývá, také tzv. registrované druhy. U těchto druhů byla pozorování jen shromažďována z databází ČSO, publikací, případně přímo získávána od pozorovatelů. Po šesti letech se podařilo získat přehled o výskytu jednotlivých druhů - některé z nich zůstaly nadále raritami, z jiných se stali relativně pravidelní hosté. Katalogizace pozorování takových druhů zbytečně zatěžuje svou náročností fungování FK a rovněž výpis jednotlivých pozorování zaujímá značnou část výročních zpráv a webových dokumentů. Proto se členové FK rozhodli vyřadit ze seznamu registrovaných druhů následující druhy ptáků:

U všech těchto druhů bude v následujících letech FK sledovat trendy početnosti a výskytu. Pokud by se ukázalo, že šlo v počtu pozorování jen o dočasný výskyt, vybrané druhy by se opět vrátily mezi registrované. FK ČSO přesto vyzývá jednotlivé pozorovatele k zapisování pozorování těchto druhů do databáze AVIF, aby bylo možné jejich trendy dodatečně analyzovat. Pozorování těchto druhů za rok 2014 již nebudou shromažďována ani publikována ve výroční zprávě a na webu FK ČSO. Seznam posuzovaných a registrovaných druhů na webových stránkách bude aktualizován v nejbližších dnech.

Různé

Mimo zmíněné otázky členové FK projednávali především způsob práce FK ČSO v následujícím období. Shodli se na čtvrtletních intervalech, kdy vždy v závěru daného intervalu budou shromažděná pozorování rozeslána členům FK k posouzení a do následujícího čtvrtletí dojde k jejich uzavření. Jednoznačná pozorování budou posuzována přednostně, nejproblematičtější pozorování budou projednána na výroční schůzi. Padl rovněž návrh na zavedení další schůze v podzimním období. Mimo posuzování jednotlivých pozorování bude dobíhat první kolo revizí, členové FK si mezi sebou rozdělili zbývající úkoly (prověření dokladů, ověření původu, kontakt pozorovatelů atd.). Během roku 2015 nebo 2016 bude výsledek těchto revizí publikován ve formě aktualizovaného a komentovaného seznamu ptáků ČR. Výroční schůze FK ČSO v roce 2016 se opět uskuteční na přelomu zimy a jara, navrhovaným místem konání je jižní Morava.

Terénní exkurze

V sobotu terénní exkurzi počasí moc nepřálo,v občasném dešti členové FK navštívili polní lokality v oblasti střední Moravy (včetně známé lokality u Němčic), rybníky u Záhlinic a Zámecký rybník u Chropyně. Ze zajímavých druhů se podařilo zaznamenat labuť zpěvnou (známý límcovaný pták se tentokrát zdržoval u Chropyně) a bukače velkého (ozýval se u Záhlinic). V neděli po kontrole polních louží na Kojetínsku vyrazili členové na jižní Moravu. Nejprve neúspěšně pátrali po zedníčkovi u Klentnice a v Soutěsce, poté se přesunuli k Nesytu. Nejzajímavější pozorování se naskytla v okolí nové pozorovatelny nedaleko rybníka Výtopa. Na hladině byla velká hejna všech tří druhů hus, kromě toho řada druhů kachen včetně ostralek, hvízdáka, lžičáků a čírek modrých, doprovázených na Výtopě velkým hejnem husic liščích. Z rákosí Nesytu se ozýval kvičivým hlasem chřástal vodní, nad hrází přelétl luňák červený. Na Lednických rybnících se mimo běžné ptáky a první tažné druhy podařilo nakonec vypátrat i hoholku lední.

Schůze v roce 2015 patřila k poměrně zásadním, členové se domluvili na řadě nových postupů a pokusili se pro tento rok práci FK výrazně zefektivnit, k čemuž jistě přispějí i dva noví členové. Jestli se podaří nastavených cílů dosáhnout, můžete sledovat na těchto webových stránkách.