Seznam ptáků České republiky / Checklist of birds of the Czech republic

Martin Vavřík a FK ČSO

k 12.12.2013: 394 druhů

Přehled zjištěných druhů kategorie E (uprchlíci ze zajetí) najdete v samostatném seznamu / List of E-category species is here

Změny k 9.3.2014:
Šest druhů bylo převedeno do kategorie D, tyto druhy nadále nejsou součástí avifauny ČR - jde o čírku modrokřídlou (Anas discors), hvízdáka amerického (Anas americana), poláka proužkozobého (Aythya collaris), plameňáka růžového (Phoenicopterus roseus, alkouna malého (Alle alle) a strnada hnědohlavého (Emberiza bruniceps). Zamítnuty byly všechny záznamy dvou druhů - zvonohlíka citronového (Serinus citrinella) a strnada obojkového (Emberiza aureola). Tyto druhy nejsou součástí avifauny ČR a nespadají do žádné z kategorií. Zbylé druhy, u nichž bude v tomto roce dokončena revize statutu v ČR jsou v seznamu druhů označeny červeně u kategorie a názvu druhů.

Změny k 8.3.2009: Husa indická (Anser indicus) přeřazena z kategorie C do kategorie E, hohol islandský (Bucephala islandica) přeřazen z kategorie A do D; oba druhy nejsou nadále součástí oficiálního seznamu ptáků ČR. Husice rezavá (Tadorna ferruginea) - změna kategorie z A na BC. Taxonomie a názvosloví se řídí doporučením britské komise BOURC a její taxonomické podkomise, publikovanými v časopise Ibis.

Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1.1.1950, B - druh pozorovaný alespoň jednou do 31.12.1949, později ne; C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území; D - druh, u něhož existují důvodné pochybnosti o přirozením výskytu; E - uprchlík ze zajetí
Nové podkategorie (2013): A0/B0 - dosud žádné existující pozorování nebylo posuzováno FK ČSO; AR/BR - jednotlivá pozorování ze staršího období existence FK ČSO, která budou revidována; A+/B+ - v rámci revize bylo akceptováno nejméně jedno pozorování
H - hnízdí, h - nepravidelně hnízdí, (h) - výjimečně hnízdí, h† - hnízdil v minulosti, T - protahuje, t - vzácně protahuje, Z - zimuje, z - vzácně zimuje, (z) - výjimečně zimuje, A+ - zatoulanec, více než 10 pozorování, A (n) - zatoulanec zjištěný n×.
Barevné označení: modře - nutno zasílat hlášení, žlutě - registrovaný druh
Poddruhy: Jsou uvedeny pouze v případě, že byl na území ČR zjištěn výskyt více než dvou poddruhů daného druhu.

Kategorie Druh Latinský název Status Poznámka
A Labuť velká Cygnus olor H, T, Z
A Labuť zpěvná Cygnus cygnus T, Z
A Labuť malá Cygnus columbianus A+ (22) naposledy 2009
A Husa velká Anser anser H, T, Z
A Husa polní Anser fabalis
H. p. evropská A. f. fabalis T, Z
H. p. jamalská A. f. rossicus T, Z
H. p. západosibiřská A. f. johanseni A (1) 1929
A Husa běločelá Anser albifrons T, Z
A Husa malá Anser erythropus A+ naposledy 2014
AR Husa krátkozobá Anser brachyrhynchos A+ naposledy 2003
B0, D Husa sněžní Anser caerulescens A (2) 1929, 1947 (kategorie D: 4 pozorování)
C Berneška velká Branta canadensis t, z
A Berneška bělolící Branta leucopsis A+
A Berneška tmavá Branta bernicla

B. t. severoevropská B. b. bernicla A+ naposledy 2011
B. t. atlantská B. b. hrota A (2) 1931, 1997
A Berneška rudokrká Branta ruficollis A+
A Husice liščí Tadorna tadorna h, T, Z
B, C Husice rezavá Tadorna ferruginea (h), t, z
C Husice nilská Alopochen aegyptiaca h, t, z
C Kachnička mandarinská Aix galericulata h, t, z
A Kachna divoká Anas platyrhynchos H, T, Z
A Kopřivka obecná Anas strepera H, T, z
A Lžičák pestrý Anas clypeata h, T, z
A Čírka obecná Anas crecca H, T, Z
A Čírka modrá Anas querquedula H, T, (z)
B+ Čírka úzkozobá Anas angustirostris A (1) 1892
A Hvízdák euroasijský Anas penelope (h), T, Z
A Ostralka štíhlá Anas acuta (h), T, Z
A Zrzohlávka rudozobá Netta rufina H, T, z
A Polák velký Aythya ferina H, T, Z
A Polák chocholačka Aythya fuligula H, T, Z
A Polák malý Aythya nyroca (h), t, z
A Polák kaholka Aythya marila T, Z
A Kajka mořská Somateria mollissima t, z
AR Kajka královská Somateria spectabilis A (1) 1996
AR Kajka Stellerova Polysticta stelleri A (1) 2001
A Hoholka lední Clangula hyemalis t, z
A Turpan černý Melanitta nigra t, z
A Turpan hnědý Melanitta fusca T, Z
A Hohol severní Bucephala clangula H, T, Z
A Morčák velký Mergus merganser H, T, Z
A Morčák prostřední Mergus serrator T, z
A Morčák malý Mergellus albellus (h), T, Z
C Kachnice kaštanová Oxyura jamaicensis A (5) naposledy 2010
A Jeřábek lesní Bonasa bonasia H, Z
A Tetřev hlušec Tetrao urogallus h, z
A Tetřívek obecný Lyrurus tetrix H, Z
C Bažant obecný Phasianus colchicus H, Z
CR Bažant královský Syrmaticus reevesii H, Z
A Koroptev polní Perdix perdix H, Z
A Křepelka polní Coturnix coturnix H, T
A Potáplice severní Gavia arctica T, Z
A Potáplice malá Gavia stellata T, Z
A Potáplice lední Gavia immer A+ naposledy 2012
A Potáplice žlutozobá Gavia adamsii A (3) 1935, 1942 (1!) (foto), 2012/2013
A Buřňák lední Fulmarus glacialis A (5) 1903/06, 1927/30, 1955, 1962 (2)
B Buřňák šedý Calonectris diomedea/borealis A (1) 1936
A Buřňáček malý Hydrobates pelagicus A (7) naposledy 2006 (foto)
A Terej bílý Morus bassanus A (4) 1903, 1928, 1962, 2007 (foto)
A Kormorán velký Phalacrocorax carbo H, T, Z
AR Kormorán chocholatý Phalacrocorax aristotelis A (3) 1977, 1979, 1999
A Kormorán malý Phalacrocorax pygmeus A+ (29) naposledy 2013
A Pelikán bílý Pelecanus onocrotalus A+ naposledy 2011
A Volavka popelavá Ardea cinerea H, T, Z
A Volavka červená Ardea purpurea h, t, (z)
A Volavka bílá Ardea alba T, Z
A Volavka stříbřitá Egretta garzetta (h), t
A Volavka vlasatá Ardeola ralloides A+ naposledy 2008
A, E Volavka rusohlavá Bubulcus ibis A (6) 1974,1983, 2000, 2002, 2003, 2011
A Kvakoš noční Nycticorax nycticorax H, T
A Bukač velký Botaurus stellaris H, T, z
A Bukáček malý Ixobrychus minutus H, T
A Čáp bílý Ciconia ciconia H, T, (z)
A Čáp černý Ciconia nigra H, T
A Ibis hnědý Plegadis falcinellus A+ naposledy 2007
A Kolpík bílý Platalea leucorodia h, T, (z)
A Potápka roháč Podiceps cristatus H, T, Z
A Potápka rudokrká Podiceps grisegena h, T, z
A Potápka černokrká Podiceps nigricollis H, T, z
A Potápka žlutorohá Podiceps auritus t, z
A Potápka malá Tachybaptus ruficollis H, T, Z
A Včelojed lesní Pernis apivorus H, T
A Luňák červený Milvus milvus H, T, Z
A Luňák hnědý Milvus migrans H, T
A Luněc šedý Elanus caeruleus A (2) 1938, 2003
A Orel mořský Haliaeetus albicilla H, T, Z
AR Sup mrchožravý Neophron percnopterus A (3) 1988, 1991, 1994
A Sup hnědý Aegypius monachus A+ naposledy 2009
A Sup bělohlavý Gyps fulvus A+ naposledy 2012
A Orel volavý Aquila clanga (h†), A+ naposledy 2012
A Orel křiklavý Aquila pomarina h, T
A Orel nejmenší Aquila pennata A+ naposledy 2012
A Orel skalní Aquila chrysaetos t, z posuzují se jen pozorování adultních a subadultních ptáků
A Orel jestřábí Aquila fasciata A (5!) 1862, 1866, 1927, 1945,1958, 1978
A Orel stepní Aquila nipalensis A (6) 1914, 1932, 1943, 1967,1985, 1997
A Orel královský Aquila heliaca H, t posuzují se pouze pozorování mimo Jihomoravský kraj
A Orlík krátkoprstý Circaetus gallicus A+ naposledy 2012
A Moták pochop Circus aeruginosus H, T, (z)
A Moták pilich Circus cyaneus H, T, Z
A Moták lužní Circus pygargus H, T
A Moták stepní Circus macrourus A+ naposledy 2010
A Jestřáb lesní Accipiter gentilis H, T, Z
A Krahujec obecný Accipiter nisus H, T, Z
A Krahujec krátkoprstý Accipiter brevipes A (1) 1958
A Káně lesní Buteo buteo
K. l. středoevropská B. b. buteo H, T, Z
K. l. ruská B. b. vulpinus A+
A Káně rousná Buteo lagopus T, Z
A Káně bělochvostá Buteo rufinus A+
A Orlovec říční Pandion haliaetus T, (z)
A Sokol stěhovavý Falco peregrinus
S. s. eurosibiřský F. p. peregrinus H, T, Z
S. s. tundrový F. p. calidus A? 8 dokladů zřejmě z přechodné populace mezi ssp. callidus a peregrinus
A Raroh velký Falco cherrug H, Z
B Raroh jižní Falco biarmicus A (1) 1906
B Raroh lovecký Falco rusticolus A (1) 1926
A Ostříž lesní Falco subbuteo H, T
AR Ostříž jižní Falco eleonorae A (1) 2000
A Poštolka obecná Falco tinnunculus H, T, Z
A Poštolka rudonohá Falco vespertinus h, T
B, A? Poštolka jižní Falco naumanni h† naposledy 1961
A Dřemlík tundrový Falco columbarius T, Z
A Chřástal vodní Rallus aquaticus H, T, Z
A Chřástal kropenatý Porzana porzana H, T, (z)
A Chřástal malý Porzana parva h, T
A Chřástal nejmenší Porzana pusilla A+ naposledy 2012
A Chřástal polní Crex crex H, T
A Lyska černá Fulica atra H, T, Z
A Slípka zelenonohá Gallinula chloropus H, T, Z
A Jeřáb popelavý Grus grus H, T
A Drop velký Otis tarda h, z
A Drop malý Tetrax tetrax A+ naposledy před 1989
B Drop hřívnatý Chlamydotis macqueenii A (1) 1889
A Ústřičník velký Haematopus ostralegus t, (z)
Ú. v. evropský H. o. ostralegus t, (z)
Ú. v. středoasijský H. o. longipes A (1) 1915
A Pisila čáponohá Himantopus himantopus h, t
A Tenkozobec opačný Recurvirostra avosetta h, t, z
A Dytík úhorní Burhinus oedicnemus h†, t
B+ Běhulík plavý Cursorius cursor A (3) 1891, 1893, 1929
A Ouhorlík stepní Glareola pratincola A (7) naposledy 2010
A0 Ouhorlík černokřídlý Glareola nordmanni A (2) 1951, 1970
A Kulík říční Charadrius dubius H, T
A Kulík písečný Charadrius hiaticula
K. p. evropský Ch. h. hiaticula (h), T hnízdil 1952
K. p. sibiřský Ch. h. tundrae A (2) 1950, 1952
A Kulík mořský Charadrius alexandrinus A+ (20) naposledy 2012
A Kulík hnědý Charadrius morinellus h, t
AR Kulík hnědokřídlý Pluvialis dominica A (1) 1981
A Kulík zlatý Pluvialis apricaria T, (z)
A Kulík bledý Pluvialis squatarola T
A Čejka chocholatá Vanellus vanellus H, T, (z)
A Keptuška stepní Vanellus gregarius A+ (12) naposledy 2012
A Keptuška běloocasá Vanellus leucurus A (1) 2001
AR Čejka trnitá Vanellus spinosus A (1) 1989
A Jespák obecný Calidris alpina T
A Jespák malý Calidris minuta T
A Jespák šedý Calidris temminckii T
A Jespák křivozobý Calidris ferruginea T
A Jespák písečný Calidris alba t
A Jespák rezavý Calidris canutus t
A Jespák dlouhokřídlý Calidris bairdii A (2) 1981, 2009
AR Jespák tundrový Calidris fuscicollis A (1) 1997
A Jespák skvrnitý Calidris melanotos A+ naposledy 2013
A Jespák mořský Calidris maritima A (1) 1997
AR Jespák rudokrký Calidris ruficollis A (1) 1998
A Jespáček ploskozobý Limicola falcinellus t
A Jespák plavý Tryngites subruficollis A (2) 1983, 2010
A Jespák bojovný Philomachus pugnax T
A Slučka malá Lymnocryptes minimus T, z
A Bekasina otavní Gallinago gallinago H, T, z
A Bekasina větší Gallinago media t
A Sluka lesní Scolopax rusticola H, T, z
A Břehouš černoocasý Limosa limosa H, T
A Břehouš rudý Limosa lapponica t
A Koliha velká Numenius arquata h, T, z
A Koliha malá Numenius phaeopus t
A Vodouš malý Xenus cinereus A (11) naposledy 2011
A Pisík obecný Actitis hypoleucos H, T, (z)
A Vodouš kropenatý Tringa ochropus h, T, Z
A Vodouš tmavý Tringa erythropus T
AR Vodouš velký Tringa melanoleuca A (1) 1964
A Vodouš šedý Tringa nebularia T, (z)
A Vodouš štíhlý Tringa stagnatilis t
A Vodouš bahenní Tringa glareola T
A Vodouš rudonohý Tringa totanus H, T
A Kameňáček pestrý Arenaria interpres t
A Lyskonoh úzkozobý Phalaropus lobatus t
A Lyskonoh ploskozobý Phalaropus fulicaria A+ (20) naposledy 2011
A Chaluha velká Stercorarius skua A+ (14) naposledy 2001
A Chaluha pomořanská Stercorarius pomarinus t
A Chaluha příživná Stercorarius parasiticus t
A Chaluha malá Stercorarius longicaudus A+ naposledy 2012
A Racek Sabinův Xema sabini A (5) naposledy 2004 (foto)
A Racek tříprstý Rissa tridactyla A+
AR Racek Bonapartův Chroicocephalus philadelphia A (1) 1988
A Racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus H, T, Z
A Racek malý Hydrocoloeus minutus T, z
A Racek černohlavý Larus melanocephalus H, t
A Racek Audouinův Larus audouinii A (3) 1993, 2000, 2006
A Racek velký Larus ichthyaetus A (5) 1995, 1996, 2007, 2010, 2012
A Racek bouřní Larus canus
R. b. severoevropský L. c. canus h, T, Z
R. b. západosibiřský L. c. heinei A (z?)
A Racek delawarský Larus delawarensis A (7) 1994, 1995 (4), 1998 (2)
A Racek žlutonohý Larus fuscus T, z
A Racek stříbřitý Larus argentatus t, z
A Racek středomořský Larus michahellis T
A Racek bělohlavý Larus cachinnans h, T, Z
A Racek polární Larus glaucoides A (3) 1866, 2012, 2013
A Racek šedý Larus hyperboreus A (10) naposledy 2012
A Racek mořský Larus marinus t, z
A Rybák malý Sternula albifrons (h), t
A Rybák černozobý Gelochelidon nilotica A+ naposledy 2008
A Rybák velkozobý Hydroprogne caspia T
A Rybák bahenní Chlidonias hybrida (h), t nezvažují se pozorování adultních ptáků ve svatebním šatu
A Rybák černý Chlidonias niger h, T
A Rybák bělokřídlý Chlidonias leucoptera t nezvažují se pozorování adultních ptáků ve svatebním šatu
A Rybák severní Sterna sandvicensis A+ (11) naposledy 2011
A Rybák obecný Sterna hirundo H, T
A Rybák dlouhoocasý Sterna paradisaea A+ (23) naposledy 2010
B0 Alka malá Alca torda A (1) 1890
AR Alkoun úzkozobý Uria aalge A (3) 1971, 1979, 2008
A0 Alkoun obecný Cepphus grylle A (2) 1979, 1986
B+ Stepokur kirgizský Syrrhaptes paradoxus A+ naposledy 1934
C Holub domácí Columba livia H, T, Z
A Holub hřivnáč Columba palumbus H, T, z
A Holub doupňák Columba oenas H, T, z
A Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto H, T, Z
A Hrdlička divoká Streptopelia turtur H, T
A Kukačka obecná Cuculus canorus H, T
A Sova pálená Tyto alba H, Z
A Výr velký Bubo bubo H, Z
A Sovice sněžní Bubo scandiacus A+ naposledy před 1989
A Sovice krahujová Surnia ulula A+ naposledy 2014
A Puštík obecný Strix aluco H, Z
A Puštík bělavý Strix uralensis H, Z nezvažován z CHKO a NP Šumava a CHKO Beskydy
A Kalous ušatý Asio otus H, T, Z
A Kalous pustovka Asio flammeus h, T, Z
A Sýc rousný Aegolius funereus H, Z
A Sýček obecný Athene noctua H, Z
A Kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum H, Z
A Výreček malý Otus scops (h), A+
A Lelek lesní Caprimulgus europaeus H, T
A Rorýs obecný Apus apus H, T
A Rorýs velký Apus melba A+ (14) naposledy 2004 (2×)
A Ledňáček říční Alcedo atthis H, T, Z
A Vlha pestrá Merops apiaster H, T
A Mandelík hajní Coracias garrulus h†, A
A Dudek chocholatý Upupa epops h, t
A Krutihlav obecný Jynx torquilla H, T
A Žluna šedá Picus canus H, Z
A Žluna zelená Picus viridis H, Z
A Datel černý Dryocopus  martius H, Z
A Strakapoud velký Dendrocopos major
S. v. středoevropský D. m. pinetorum H, Z
S. v. severoevropský D. m. major t, z
A Strakapoud prostřední Dendrocopos medius H, Z
A Strakapoud jižní Dendrocopos syriacus H, Z
A Strakapoud malý Dendrocopos minor H, Z
A Strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos H, Z
A Datlík tříprstý Picoides tridactylus H, Z
A Žluva hajní Oriolus oriolus H, T
A Ťuhýk obecný Lanius collurio H, T
A Ťuhýk šedý Lanius excubitor H, T, Z
Ť. š. evropský L. e. excubitor H, T, Z
Ť. š. jihoruský L. e. homeyeri A (1) 1922
A Ťuhýk rudohlavý Lanius senator h†, A+ naposledy 2006
A Ťuhýk menší Lanius minor h†, A+ naposledy 2006
AR Kavče žlutozobé Pyrrhocorax graculus A (4) 1904, 1944, 1972, 1985
A Straka obecná Pica pica H, Z
A Sojka obecná Garrulus glandarius H, T, Z
A Ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes H, T, Z
O. k. evropský N. c. caryocatactes H, T, Z
O. k. sibiřský N. c. macrorhynchos T, Z
A Krkavec velký Corvus corax H, Z
A Vrána černá Corvus corone H, T, Z
A Vrána šedá Corvus cornix H, T, Z
A Havran polní Corvus frugilegus H, T, Z
A Kavka obecná Corvus monedula H, T, Z
K. o. středoevropská C. m. spermologus H, T, Z
K. o. východoevropská C. m. soemmerringii T, Z
A Králíček obecný Regulus regulus H, T, Z
A Králíček ohnivý Regulus ignicapilla H, T, z
A Moudivláček lužní Remiz pendulinus H, T, z
A Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus H, T, Z
A+ Sýkora azurová Cyanistes cyanus A+ naposledy asi 1958
A Sýkora koňadra Parus major H, T, Z
A Sýkora parukářka Lophophanes cristatus H, Z
A Sýkora uhelníček Periparus ater H, T, Z
A Sýkora lužní Poecile montana H, T, Z
A Sýkora babka Poecile palustris H, T, Z
A Sýkořice vousatá Panurus biarmicus H, T, Z
S. v. eurasijská P. b. russicus H, T, Z
S. v. evropská P. b. biarmicus A (1) 1849
B0 Kalandra zpěvná Melanocorypha calandra A (2) 19. století, 1929
A Chocholouš obecný Galerida cristata H, Z
A Skřivan lesní Lullula arborea H, T, z
A Skřivan polní Alauda arvensis H, T, z
A Skřivan ouškatý Eremophila alpestris t, z
A Břehule říční Riparia riparia H, T
AR Břehule skalní Hirundo rupestris A (2) 2003, 2005
A Vlaštovka obecná Hirundo rustica H, T, (z)
A Jiřička obecná Delichon urbicum H, T
A Vlaštovka skalní Cecropis daurica A (5) 2003, 2011 (2×), 2013 (2×)
A Cetie jižní Cettia cetti A (2) 2007 (foto), 2011
A Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus H, T, Z
A Budníček menší Phylloscopus collybita H, T, z
B. m. západoevropský Ph. c. collybita H. T, z
B. m. východoevropský Ph. c. abietinus/tristis A? 1944, 1990
AR Budníček iberský Phylloscopus ibericus A (1) 1992
A Budníček větší Phylloscopus trochilus H, T, (z)
A Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix H, T
A Budníček horský Phylloscopus bonelli A (1) 2009
A Budníček zelený Phylloscopus trochiloides H, T nezvažují se pozorování z Krkonošského národního parku
A Budníček zlatohlavý Phylloscopus proregulus A (7) 1987, 1996, 2000 (2), 2005, 2010, 2013
A Budníček pruhohlavý Phylloscopus inornatus A+ (9+) 1956, 1983, 1996, 2003, 2005, 2006 (foto), 2011, 2012 (2), 2013 (+)
AR Budníček tlustozobý Phylloscopus schwarzi A (1) 1991
A Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla H, T, z
A Pěnice slavíková Sylvia borin H, T
A Pěnice vlašská Sylvia nisoria H, T
A Pěnice pokřovní Sylvia curruca H, T
A Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis H, T
A+ Pěnice kaštanová Sylvia undata A (1) 1969
AR Pěnice bělohrdlá Sylvia melanocephala A (1) 1985
A Pěnice malá Sylvia nana A (1) 2013
A Cvrčilka říční Locustella fluviatilis H, T
A Cvrčilka zelená Locustella naevia H, T
A Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides H, T
A Sedmihlásek malý Iduna caligata A (1) 2013
A Sedmihlásek šedý Iduna pallida A (3) 1972, 1990, 2000
A Sedmihlásek hajní Hippolais icterina H, T
B+ Sedmihlásek švitořivý Hippolais polyglotta A (1) 1864
A Rákosník tamaryškový Acrocephalus melanopogon t nezvažují se pozorování z Jihomoravského kraje
A Rákosník ostřicový Acrocephalus paludicola t
A Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus H, T, (z)
A Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus H, T
A Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris H, T
A Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus H, T
A Brkoslav severní Bombycilla garrulus (h), T, Z
A Zedníček skalní Tichodroma muraria z
A Brhlík lesní Sitta europaea H, T, Z
A Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris H, T, Z
A Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla H, Z
A Střízlík obecný Troglodytes troglodytes H, T, Z
A Špaček obecný Sturnus vulgaris H, T, z
A Špaček růžový Pastor roseus A+ naposledy 2002
A Skorec vodní Cinclus cinclus
S. v. středoevropský C. c. aquaticus H, Z
S. v. severoevropský C. c. cinclus A (1) 1988
A Kos horský Turdus torquatus
K. h. středoevropský T. t. alpestris H, T, z
K. h. severoevropský T. t. torquatus (h), t
A Kos černý Turdus merula H, T, Z
A Drozd zpěvný Turdus philomelos H, T, z
A Drozd kvíčala Turdus pilaris H, T, Z
A Drozd brávník Turdus viscivorus H, T, Z
A Drozd cvrčala Turdus iliacus h, T, Z
AR Drozd rezavý Turdus naumanni A (4) 1836, 1963, 1964, 1999
A0 Drozd plavý Turdus obscurus A (2!) 1979, 1980
B0 Drozd černohrdlý Turdus atrogularis A (1) 19. století
A Lejsek šedý Muscicapa striata H, T
A Červenka obecná Erithacus rubecula H, T, Z
A Slavík tmavý Luscinia luscinia (h), t
A Slavík obecný Luscinia megarhynchos H, T
A Slavík modráček Luscinia svecica
S. m. středoevropský L. s. cyanecula H, T
S. m. tundrový L. s. svecica H, T
A Modruška tajgová Tarsiger cyanurus A (1) 2007
A Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus H, T
A Rehek domácí Phoenicurus ochruros H, T, z
A Bramborníček hnědý Saxicola rubetra H, T
A Bramborníček černohlavý Saxicola rubicola H, T, (z)
A Bělořit šedý Oenanthe oenanthe H, T
A0 Bělořit okrový Oenanthe hispanica A (2) 1978, 1985
A Bělořit pouštní Oenanthe deserti A (1) 2011
A Skalník zpěvný Monticola saxatilis h†, A+ naposledy 1992
A Lejsek bělokrký Ficedula albicollis H, T
A Lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca H, T
A Lejsek malý Ficedula parva H, T
A Pěvuška modrá Prunella modularis H, T, Z
A Pěvuška podhorní Prunella collaris H, t zvažována jsou pozorování mimo Krkonoše
A Vrabec domácí Passer domesticus H, Z
A Vrabec polní Passer montanus H, T, Z
A0 Pěnkavák sněžný Montifringilla nivalis A+ naposledy 1968
A Konipas bílý Motacilla alba H, T, z
K. b. anglický M. a. yarrellii A
A Konipas luční Motacilla flava H, T
K. . středoevropský M. f. flava H, T
K. l. severoevropský M. f. thunbergi (h), T
K. l. předoasijský M. f. feldegg A+
K. l. italský M. f. cinereocapilla A
K. l. západosibiřský M. f. beema A (2) 1974, 1985
A Konipas horský Motacilla cinerea H, T, Z
A Konipas citronový Motacilla citreola A+ (38)
A Linduška úhorní Anthus campestris H, t
A Linduška lesní Anthus trivialis H, T
A Linduška luční Anthus pratensis H, T, z
A Linduška horská Anthus spinoletta H, T, z
AR Linduška skalní Anthus petrosus A (2) 1994, 2006
A Linduška rudokrká Anthus cervinus t
A Pěnkava obecná Fringilla coelebs H, T, Z
A Pěnkava jíkavec Fringilla montifringilla (h), T, Z
A Zvonohlík zahradní Serinus serinus H, T, z
A Zvonek zelený Chloris chloris H, T, Z
A Stehlík obecný Carduelis carduelis H, T, Z
A Čížek lesní Carduelis spinus H, T, Z
A Konopka obecná Carduelis cannabina H, T, Z
A Konopka žlutozobá Carduelis flavirostris t, z
A Čečetka zimní Carduelis flammea T, Z
A Čečetka tmavá Carduelis cabaret H, T, Z
A Čečetka bělavá Carduelis hornemanni A+ naposledy 2011
A Křivka obecná Loxia curvirostra H, T, Z
A Křivka bělokřídlá Loxia leucoptera A+ naposledy 2010
A+ Křivka velká Loxia pytyopsittacus A+ naposledy před 1989
A Hýl rudý Carpodacus erythrinus H, T
A Hýl křivčí Pinicola enucleator A+ naposledy 2009
A Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula H, T, Z
A Hýl pouštní Bucanetes githaginea A (1) 2011 (foto)
A Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes H, T, Z
A Sněhule severní Plectrophenax nivalis t, z
A Strnad severní Calcarius lapponicus A (10) naposledy 2010
A Strnad obecný Emberiza citrinella H, T, Z
A Strnad rákosní Emberiza schoeniclus
S. r. východoevropský E. s. ukrainae H, T, Z
S. r. severoevropský E. s. schoeniclus T, Z
A+ Strnad bělohlavý Emberiza leucocephalos A (3) 1889, 1962, 2011
A0 Strnad cvrčivý Emberiza cirlus A (8) naposled 1990
A+ Strnad viničný Emberiza cia A (9) naposled 1985
A Strnad zahradní Emberiza hortulana H, T
A Strnad malinký Emberiza pusilla A (4) 1981, 2006 (2×), 2009 (foto)
AR Strnad rolní Emberiza rustica A (4) 1982, 1986, 2001, 2008
A Strnad luční Emberiza calandra H, Z

KATEGORIE D - tyto druhy nejsou součástí avifauny ČR
D Plameňák růžový Phoenicopterus roseus A+
D Čírka modrokřídlá Anas discors A (1) 1996
D Hvízdák americký Anas americana A (1) 1990
D Polák proužkozobý Aythya collaris A (2) 2006, 2007 (foto)
D Hohol bělavý Bucephala albeola A (1) 2005 (foto)
D Hohol islandský Bucephala islandica A (1) 1987
D Morčák chocholatý Lophodytes cucullatus A (1) 2002/2003 + nedořešené pozorování 2004
D Kačka pestrá Histrionicus histrionicus A (1)
D Ibis posvátný Threskiornis aethiopicus A (8+) 1986, 1991, 2001, 2004, 2008-2010
D Orlosup bradatý Gypaetus barbatus A (1) 1995
D Alkoun malý Alle alle A (1) 1976
D Strnad hnědohlavý Emberiza bruniceps A (1) 1961

DRUHY, VYŘAZENÉ PO REVIZI
EX Kachnice bělohlavá Oxyura leucocephala ex (2) nejasný původ, nedostatečné informace
EX Slípka modrá Porphyrio porphyrio ex (4) uprchlíci ze zajetí
EX Koliha tenkozobá Numenius tenuirostris ex (4) záměny, omyly v lokalizaci, nedostatečný popis
EX Kalandra černá Melanocorypha yeltonensis ex (1) podvod
EX Linduška velká Anthus richardi ex (4) omyly, podezřelé okolnosti
EX Pěvuška horská Prunella montanella ex (1) podezřelé okolnosti
EX Drozd stěhovavý Turdus migratorius ex (1) původ neprůkazný
EX Zvonohlík citronový Carduelis citrinella n (2!) 1890 (1!), 1972
EX Strnad obojkový Emberiza aureola A (2) 1931, 1984
EX Strnad černohlavý Emberiza melanocephala ex (3) podvod, pochybný původ