Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Přehled výzkumných projektů

MONITORING TAHU PTÁKŮ

Jedním ze základních cílů kroužkování na Červenohorském sedle je monitoring tahu ptáků. Klasickou metodou sledování tahu je sledování vizuálního tahu na významných tahových cestách, které jsem sám v minulosti na Červenohorském sedle provozoval. Výsledky jsou však významně ovlivněny minimálně dvěma faktory:

 1. Řada druhů ptáků táhne zcela nenápadně porostem (pěnicovití, střízlíci, šoupálci) a jejich tah do značné míry uniká pozornosti.
 2. Mnoho druhů ptáků táhne pouze v noci a jejich tah při klasickém vizuálním sledování uniká pozornosti naprosto.

Noční odchyty na světlo tak přinášejí významné poznatky o druhovém složení, načasování tahu a dalších jeho zajímavých aspektech. Kombinované zhodnocení vizuálního sledování tahu a analýza odchytů budou jedním z klíčových výstupů odchytů na Červenohorském sedle v roce 2013.


DALŠÍ PLÁNOVANÉ VÝZKUMY

Tak unikátní tahové místo, jakým Červenohorské sedlo bezesporu je, poskytuje bohatý materiál pro řadu různých výzkumů. V roce 2013 se hodláme zaměřit na následující:

 • Pelichání - většina aktivně pelichajících ptáků byla i v minulé sezóně zaznamenávána a dokumentována, rámcové poznatky jsou zveřejňovány na druhových stránkách. Vzhledek k intenzivnějšímu tahu byla věnována pozornost průběhu pelichání např. u pěnice černohlavé (průběh pelichání temenních per), křepelky polní (pelichání letek u mladých ptáků), sýkory uhelníčka (rozsah pelichání velkých loketních krovek) a několika dalších.
 • Tah různých populací - u několika druhů evidentně, u některých skrytěji, protahují jedinci různých populací. Rozdíl mezi těmito populacemi je někdy evidentní (jako u hýla obecného), jindy poněkud nenápadnější (viz červenka obecná - samostatná záložka) a v dalších případech je jednou z našich zájmových oblastí (variabilita budníčků menších, sýkor koňader nebo snaha najít rozdíly mezi populacemi králíčka obecného, protahujícími od srpna do poloviny listopadu).
 • Faktory, ovlivňující tah - třetí sezóna v roce 2012 přinesla občas více zmatení než vyjasnění v otázce co a jak ovlivňuje, zda tah ptáků v noci probíhá nebo ne. I v roce 2013 se budeme zaměřovat na získávání informací tohoto typu. Z dosavadních výsledků se jeví jako ideální situace jižní protivítr a mlha nad sedlem (pro odchyty), ptáci ovšem táhli i za severního větru a v roce 2012 se chytali i za podmínek, kdy byly v roce 2011 noci neúspěšné. Zaznamenali jsme i výrazný tah králíčků obecných v noční sněhové vánici a podobně. Dalším zajímavým faktorem se zdá být měsíční fáze, první výsledky cosi naznačují, ale je třeba získat ještě více dat.
 • Tah klíčových druhů - existuje několik druhů, které se staly doslova maskoty sedla a které budou i v roce 2013 patřit mezi klíčové druhy; jedná se především o tyto:
  • sluka lesní - nejtypičtější druh odchytů na sedle. Se 143 ptáky, kroužkovanými v letech 2010-2012 je sedlo zdaleka nejvýraznější lokalitou kroužkování tohoto druhu na našem území. Pro srovnání - v letech 1934-2011 bylo na území ČR mimo sedlo kroužkováno 214 sluk! Sledování tahu sluk věnujeme maximální úsilí, stejně tak dokumentaci odchycených jedinců, problematice variability a určování stáří. Sluky patří také k ptákům s velmi vysokým procentem zpětných hlášení - do léta 2013 registrujeme nejméně osm zpětných hlášení.
  • bělořit šedý - tento fantastický letec se stal druhým klíčovým druhem roku 2012, kdy se podařilo kroužkovat rovných 50 ptáků. V tomto roce jsme zdokonalili techniky odchytu tohoto druhu, který při nočních přeletech sedla výborně manévruje a vyhýbá se úspěšně sítím. V roce 2013 se hodláme podrobněji věnovat záznamům jeho nočního tahu.
  • rákosníci - zahraniční i naše studie podzimního tahu rákosníků ukazují, že se dosud nepodařilo zaznamenat nástup rozletu nebo tahu těchto ptáků. Začátky odchytů v polovině srpna již zaznamenají jeho vrchol nebo pokles. V roce 2012 jsme se poprvé pokoušeli o odchyty od poloviny července a přinesly nová zjištění - rákosníci zpěvní přeletují přes sedlo (tedy prokazatelně mimohnízdní lokalitu) již minimálně od poloviny července. Specializace na tento druh přinesla 59 kroužkovaných ptáků v roce 2012, z toho 16 v červenci a dalších 16 do poloviny srpna. V roce 2013 se budeme opět pokoušet speciálně o odchyty tohoto druhu a doplnit tak údaje o začátku tahu a věkovém složení raně táhnoucích ptáků.
  • křepelka polní - využití aparatury z projektu spoluorganizovaného Zdeňkem Moudrým, přineslo řadu odchytů a tím i záznamu tahu křepelek přes Červenohorské sedlo. V roce 2010 ještě bez aparatury bylo kroužkováno pouhých 6 křepelek, v roce 2011 už 165 ptáků a v roce 2012 dokonce 298 ptáků. Rozsáhlá data umožňují lépe analyzovat pohyb křepelek přes hřeben Jeseníků, věkové složení a zastoupení pohlaví, zároveň s dalšími poznatky o pelichání mladých ptáků.

Je samozřejmě řada dalších, menších nebo ještě nerozpracovaných projektů, na kterých chceme na sedle pracovat, postupem času se objeví v této rubrice zároveň se zjištěnými poznatky.