Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Krátké shrnutí letošní sezóny

Děkujeme všem účastníkům a příznivcům za fyzickou, materiální i morální podporu a těšíme se na další sezónu!!!

Soustavné odchyty na Červenohorském sedle probíhaly v roce 2019 v období 30. 7.–7. 11. (celkem 100 odchytových dnů a nocí).

Akce se celkem zúčastnilo 27 kroužkovatelů a 37 pomocníků (jména kroužkovatelů jsou barevně zvýrazněna): Ondřej Boháč, Pavel Brandl, Martin Brejška, František Buben, Kristýna Bubeníková, Eliška Černohorská, Ondřej Černý, Nikol Danenbergerová, Luboš Doupal, Ladislav Dráb, Ema Drábová, Jaroslav Fořt, Tomáš Grim, Jan Grünwald, Jiří Hadrava, Tereza Hadravová, Tereza Hladká, Miroslav Horák, Josef Chytil, Prokop Košátko, Zdeněk Kratochvíl, Iva Krejčová, Barbora Křístková, Václav Křivan, Lenka Křížová , Radek Lučan, Anna Lučanová, Vojtěch Macek, Hana Macková, Jáchym Müller, Tomáš Oplocký, Ondřej Pelánek, Filip Petřík, Michal Podhrázský, Jiří Polčák, Jan Řezníček, Zuzana Sejfová, Tadeáš Serafín, Barbora Straková, Prokop Stupka, Jan Suja, Petr Šaj, Kateřina Špániková, Tomáš Pospíšil, Vojtěch Procházka, David Rubáč, Lucia Rubáčová, Jan Studecký, Tadeáš Serafín, Jiří Šantavý, Kateřina Ševčíková, Oldřich Šreibr, Tereza Švejcarová, Lukasz Szelag, Jiří Vaník, Martin Vavřík, Karel Vlasák, Míra Vlasák, Jana Vlasáková, Martina Vlčková, Matouš Vlček, Jaroslav Závora, Zdeněk Zerzáň, František Zicha.

Celkem bylo kroužkováno 15 038 jedinců 88 druhů ptáků. Šlo tedy, co do počtu kroužkovaných ptáků, o vůbec nejlepší sezónu za celou dobu trvání projektu, velmi kontrastní zejména ve srovnání se sezónou předchozí, ve které bylo kroužkováno méně, než polovina letošního počtu ptáků. Průměrný počet odchycených jedinců byl 96 u denních odchytů (rozsah 1–560) a 55 u odchytů nočních (0–1169). Za deset let trvání akce (2010–2019) tak bylo na této lokalitě kroužkováno již přes 111 000 ptáků 129 druhů!

Celkovou dynamiku početnosti ilustrují souhrnné grafy, ze kterých je patrné, že ve srovnání s průměrem předchozích let byly denní odchyty spíše nadprůměrné, zejména v průběhu října, zatímco noční odchyty byly po většinu času podprůměrné, s výjimkou období na přelomu září a října.

Celková sezónní dynamika počtu odchycených jedinců v roce 2019 proti průměru z let 2011-2018.

Celková sezónní dynamika počtu odchycených jedinců během denních odchytů v roce 2019 proti průměru z let 2011-2018.

Celková sezónní dynamika počtu odchycených jedinců během nočních odchytů v roce 2019 proti průměru z let 2011-2018.

V průběhu denních odchytů bylo odchyceno téměř dvakrát tolik ptáků, než v noci.

Následující tabulka shrnuje počty u dvaceti nejpočetněji kroužkovaných druhů ptáků. U modře označených druhů byl zaznamenán nárůst o více, než 30% ve srovnání s předchozím obdobím, u červeně označených pak více jak 30% pokles počtu kroužkovaných jedinců. Na rekordní sezóně, co do počtu celkově kroužkovaných ptáků se nejvíce projevila celkově dobrá sezóna u červenky obecné, která je dlouhodobě nejpočetněji kroužkovaným druhem na lokalitě, a dále bezprecedentně početný průtah sýkory koňadry a sýkory modřinky. Zdrojové populace obou těchto druhů sýkor pocházely odněkud ze severovýchodu, jak naznačují obdobně vysoké počty zaznamenané při odchytech v Pobaltí, zatímco ze Skandinávie letos tyto druhy, zejména ve srovnání s předchozími lety, prakticky netáhly, jak ukazují data z odchytových stanic z jižního Švédska. Vysoké počty kroužkovaných pěnkavovitých ptáků zřejmě částečně odrážejí i změny prostředí na odchytových stanovištích přímo na ČHS, kde byly v předloňském roce vykáceny lesní porosty v souvislosti s rozšiřováním sjezdovky a část odchytových stanovišť se tak ocitla na otevřeném prostoru, kde se protahující pěnkavovití ptáci lépe chytají. To se zřejmě však netýká ani rekordních počtů u lindušek lesních a lučních, ani u sluky lesní, zde půjde zřejmě o reálný stav. Mezi prvních dvacet druhů se tentokrát vůbec nedostal lejsek černohlavý, který je jinak jedním z nejpočetněji chytaných druhů – jeho velmi nízká početnost (rovněž zaznamenaná nejen u nás, ale i na stanicích na severu) ovlivnila i poměrně nízký počet ptáků kroužkovaných během nočních odchytů.

Kromě rekordního tahu sýkor byla shodně se stanicemi v Pobaltí zaznamenána velmi silná irupce sojky obecné a mlynaříka dlouhoocasého.

Dlouhodobý nárůst počtu záznamů budníčka pruhohlavého v celé Evropě se i na ČHS odrazil v rekordním počtu odchycených jedinců – v r. 2019 bylo kroužkováno rekordních 6 ex.

Nově byly na ČHS v letošní sezóně kroužkovány tři druhy: hrdlička zahradní, strnad luční a rákosník pokřovní.

Kromě ptáků bylo odchyceno také 116 jedinců 17 druhů netopýrů, což je spíše podprůměr ve srovnání s předchozími sezónami. Mezi nejpočetněji chytanými druhy figurují tři ze čtyř dálkových migrantů (n. rezavý, n. parkový a n. pestrý).